FORBRUK AV VARMTVANN OG AVREGNING

Forbruket av varmtvann og vann- og avløpsgebyrer faktureres den enkelte seksjonseier etter avlesing av målerne for medgått forbruk i hver leilighet. Sameiet betaler løpende samlefakturaer basert på totalforbruket i sameiet. Seksjonseierne betaler via felleskostnadene inn et a-kontobeløp hver måned. Etter kalenderårets utgang blir det foretatt en avregning og hver enkelt seksjonseier mottar en årsavregning.

Målerne er plassert i hver leilighet. Forbruket som måles er kaldt og varmt forbruksvann, samt oppvarming (vannbåren varme). Vann måles i m3 og varme i kWh. Evo Tek og forretningsfører OBOS er engasjert av sameiet for drift og avregning av den enkelte seksjonseier sitt forbruk.

Avlesning pr. 31.12 og ved flytting

Forbruket fjernavleses av Evo Tek. Dersom seksjonseier vil kontrollere avlesningen, må målerne leses av ved årsskiftet og kontrolleres mot de måleresultater som fremgår av årsavregningen som hver enkelt mottar fra forretningsfører.

Forretningsfører har oversikt over eierskifte og endringer i leieforhold. For å sikre at forbruket fordeles nøyaktig mellom tidligere og ny eier/leietaker er det viktig at OBOS får oppgitt og registrert riktig flyttedato (normalt benyttes overtagelsesdato som blir oppgitt i eierskiftemelding som sendes fra eiendomsmegler til forretningsfører). Dersom denne datoen endres er det derfor viktig å underrette forretningsfører. Ved avregning pr. 31.12 blir det klart hvem av partene som skal betale mer, eller får igjen penger. Selv om målerne fjernavleses anbefaler styret at det ved eierskifte/endringer i leieforhold fylles ut avlesningsskjema. Dette for å hindre eventuell usikkerhet om avlest forbruk ved avregningen.

Endring av akontobeløp

Seksjonseiere som har et forbruk høyere enn det a-kontobeløpet tilsier vil motta tilleggskrav. Sameiere som har et lavere forbruk enn det a-kontobeløpet tilsier vil motta tilbakebetaling. Et mest mulig korrekt a-kontobeløp (månedlig innbetaling fra seksjonseierne) sikrer god likviditet.

Seksjonseiere som opplever at a-kontobeløpet er satt for lavt i forhold til siste års forbruk kan henvende seg til forretningsfører og be om at beløpet justeres.