NÅR GJELDER SAMEIETS FORSIKRING OG NÅR GJELDER DEN PRIVATE INNBOFORSIKRINGEN?

Orientering til seksjonseierne om sameiets forsikring – polisenr. 1342055.1.2

Sameiets bygningsforsikring

Sameiet har tegnet en bygningsforsikring. Dette er en fellesforsikring som omfatter hele eiendommen med bygninger, herunder parkeringsanlegg U1 og U2, næringslokaler og leiligheter, samt uteareal inkl. hagearealet. Foruten plutselige og uforutsette skader som brann-, vann-, tyveri- og naturskader, har forsikringen dekning for ulykkesansvar for sameiet ved person eller tingsskade, rettshjelp for sameiet, styreansvar, kriminalitetsforsikring og personskade ved dugnad. Skadedyr i leiligheten er også omfattet – gi derfor umiddelbart beskjed dersom dette oppdages. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke.

Forsikringen dekker også sameiets tap på fellesutgifter dersom sameierne ikke er ansvarlig for å betale fellesutgifter til sameiet som følge av en skade som dekkes av forsikringen.

Forsikringen dekker videre husleietap for eier av seksjon som leies ut dersom seksjonen ikke er beboelig/brukelig som følge av en skade som dekkes av forsikringen.

Dersom leiligheten blir ubeboelig som følge av en skade som dekkes av forsikringen vil sameiets forsikring også dekke markedsleie for eieren å bo utenfor hjemmet. Markedsleie fastsettes av takstmann. Eventuell dekning av leie utover markedsleie må man selv tegne forsikring for.

Egenandelen ved tingsskade er kr 10.000. Beboer vil kunne bli ansvarlig for hele eller deler av egenandelen dersom vedkommende har opptrådt uaktsomt i forbindelse med skadetilfellet. Forholdet vil bli behandlet av styret.

Forsikringen gjelder ikke innbo.

Den private innboforsikringen

Innbo som møbler, klær, kunst, smykker og alt annet som beboeren selv har tatt med seg inn i leiligheten (og i bod) må seksjonseieren selv forsikre under innboforsikringen. Seksjonseier må tegne innboforsikring. Dersom man leier ut, må enten seksjonseieren selv eller leietaker tegne innboforsikring. Dekningsgrad varierer etter hvor store verdier man har og hvilke skadealternativer man vil forsikre seg mot.

Saksbehandlingen ved skade:

Hvis du får skade på innbo, må du melde dette til eget forsikringsselskap.

Ved skade på eiendommen, skal dette meldes sameiets forsikringsselskap, via styret og forretningsfører i OBOS.

Sameiets forsikringsselskap er IF.

Sikkerhetsforskrifter – felles ansvar

Det er en forutsetning for dekning at man har overholdt alle sikkerhetsforskrifter og vedlikeholdsrutiner. Det er blant annet derfor det ikke tillatt å oppbevare antennelige ting i fellesområder, og at selvantennelige ting skal oppbevares i egne beholdere eller fjernes fra sameiets eiendom. Det er hver seksjonseieres ansvar å kontrollere eget brannslukningsutstyr. Videre er det seksjonseiers ansvar å sørge for at vedlikeholdsrutiner overholdes. Disse er vedlagt beboerpermen. De kan også leses her.