AVFALLSHÅNDTERING

Sameiets avfallstanker er plassert i Nordstrandveien. Det er tre tanker for husholdningsavfall og tre tanker for papp- og papiravfall. Husholdningsavfall skal sorteres i poser for matavfall (grønn pose), plastavfall (blå pose) og restavfall. Husholdningsavfallet må pakkes godt inn for å unngå tilgrising og sjenerende lukt i anlegget. Papp skal deles opp tilstrekkelig og brettes. Lett knuselig eller antennelig avfall må under ingen omstendighet kastes i avfallstankene.

Avfallstankene er låst og låses opp med beboers leilighetsnøkkel. Det legges inn èn pose i avfallsvuggen som slippes ned før neste pose legges inn.

For glass- og metallemballasje og farlig avfall henvises det til utplasserte miljøstasjoner i nærområdet. Annet avfall skal leveres i henhold til offentlige renovasjonsbestemmelser. For mer informasjon se Renovasjonsetatens nettside www.blimedrundt.no

Det må ikke hensettes gjenstander og avfall ved avfallstankene i Nordstrandveien, hverken mot fortauet eller på innsiden av avfallstankene.